Copyright

Het eigendom en copyright op de inhoud van deze site berust bij de eenmanszaak Aedescode, gevestigd te Sint-Oedenrode en ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel onder nummer 17235835. Van afzonderlijke elementen (teksten, afbeeldingen) op deze site kan het copyright bij derden berusten. Bij het samenstellen van deze website zijn eventuele rechten van derden en bronnen bij de desbetreffende elementen vermeld. De samensteller heeft daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht genomen en heeft zich er maximaal voor ingespannen om eventuele rechten van derden te achterhalen en te vermelden. Mocht desondanks een derde rechten menen te kunnen ontlenen aan enige inhoud van deze site of tekort gedaan zijn in een juiste vermelding dan wordt verzocht hierover contact op te nemen met Aedesco.

Overname van teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens is uitsluitend toegestaan met bronvermelding ("Bron: Aedesco consultancy • real estate"). Publicatie van afbeeldingen, teksten etc. is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Aedesco.

Foto's

De foto’s die opgenomen zijn in deze website zijn gemaakt door Ivo Bastiaansen. Het copyright op de foto’s berust bij de fotograaf (ivo@bastiaansenphilips.nl).