Disclaimer

Electronische overdracht

Informatie verzonden door middel van e-mailbericht(-en) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van die informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aedesco staat niet in voor juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Iedere uit elektronische verzending voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid wordt uitgesloten. E-mail berichten worden door Aedesco niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Eenieder die, als niet-geadresseerde, e-mailbericht(-en) ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer 040-293 16 42 of per e-mail onder e-mailadres info@aedesco.nl aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van het e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Overigens

Op alle diensten van Aedesco en op alle opdrachten die door Aedesco worden aanvaardt zijn van toepassing de Algemene voorwaarden zoals die het meest recentelijk door Aedesco worden gehanteerd. Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.


Aedesco Projects b.v.
Vresselseweg 71
5491 PB Sint-Oedenrode

T. 040-293 16 42
F. 040-293 16 41
E. info@aedesco.nl


Aedesco consultancy • real estate, Aedesco consultancy, Aedesco real estate zijn handelsnamen van de besloten vennootschap Aedesco Projects b.v., gevestigd te Sint-Oedenrode en ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel onder nummer 72706724.
Daar waar waar op deze website Aedesco is vermeld wordt bedoeld de besloten vennootschap Aedesco Projects b.v. tenzij uitdrukelijk anders is vermeld.