Privacy statement

Aedesco neemt privacy en vertrouwelijkheid uiterst serieus. De medewerker(s) van Aedesco is/zijn zich er terdege van bewust dat zij in het kader van haar dienstverlening te maken krijgt/krijgen met privacy gevoelige en confidentiŽle informatie. Te allen tijde zal contentieus gehandeld worden en wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen welke in overeenstemming is met de aard van de werkzaamheden.

Alle gegevens die aan Aedesco ter beschikking zijn gesteld en de informatie waar Aedesco en/of haar medewerker(s) kennis van nemen zullen zorgvuldig worden opgeslagen. De medewerker(s) van Aedesco hanteren een geheimhoudingsplicht van alle informatie waar zij kennis van krijgen in de uitvoering van haar werkzaamheden en zullen steeds een zorgvuldige overweging maken in het hanteren van die informatie. Aedesco neemt, in overeenstemming met haar mogelijkheden, passende maatregelen om informatie te beveiligen teneinde te voorkomen dat deze in handen valt van onbevoegden. De aan Aedesco ter beschikking gestelde gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig wordt geacht binnen het kader van de uitvoering van de dienstverlening door Aedesco en/of door Aedesco ingeschakelde derden. Persoonlijke (privacy gevoelige-) gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Indien in bijzondere gevallen verzocht wordt om gegevens aan derden te verstrekken dan zal Aedesco zich maximaal inspannen om vooraf goedkeuring te vragen aan de betrokkenen.

Ondanks de voorgenomen maatregelen en een zorgvuldige afweging van haar handelen kan Aedesco niet garanderen dat aan haar beschikbaar gestelde informatie onbedoeld in handen komt van derden. Aedesco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die verband houdt met informatie die verstrekt is aan Aedesco, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Daarbij stelt Aedesco zich niet aansprakelijk indien enige informatie ter beschikking komt van onbevoegden.